Số Mim

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C++, Pascal, Python

Cho 2 số nguyên dương ~n~ và ~k~. Một số ~mim~ cơ số ~x~ được định nghĩa là một số có thể thu được từ tổng các lũy thừa riêng biệt của ~x~.

Ví dụ, với ~n=3~, các số ~mim~ có thể là ~9 = 3^2~, ~12=3^2+3^1~, ~37=3^3+3^2+3^0…~ Trong khi đó, với ~n=3~, các số 2, 5, 18, … không phải là một số ~mim~.

Vậy, với số ~n~ và ~k~ cho trước, hãy tìm số ~mim~ thứ ~k~ theo thứ tự tăng dần. Vì kết quả có thể rất lớn nên hãy in ra theo module ~10^9+7~.

Input

2 số tự nhiên ~n~ và ~k~.

Output

Số ~mim~ cơ số ~n~ thứ ~k~.

Sample Test

Input:

3 2

Output:

3

Ràng buộc:

  • Subtask 1: ~n = 2, k \le 10^{18}~ (30%)
  • Subtask 2: ~2 \le n \le 100, k \le 10^{18}~ (70%)

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    quangvinh4a2  commented on April 12, 2024, 7:13 a.m.

    Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng Chữ số cuối cùng