Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
qbanga2324bonus qbanga2324bonus Chưa phân loại 100.00 0.0% 0
qbanga2324graph qbanga2324graph Chưa phân loại 100.00 0.0% 0
qbanga2324b1shift qbanga2324b1shift Chưa phân loại 100.00 0.0% 0
qtt1123sdb qtt1123sdb Chưa phân loại 100.00 16.2% 10
qtt1123matxich qtt1123matxich Chưa phân loại 100.00 46.7% 20
qtt1123bobaso qtt1123bobaso Chưa phân loại 100.00 14.3% 15
qtt1123tong qtt1123tong Chưa phân loại 100.00 8.6% 14
qtp1819prime qtp1819prime Chưa phân loại 100.00 26.1% 8
stringg STRINGG Chưa phân loại 0.20 9.3% 9
hnahn_20230817 Sân vận động SGK - Basic 0.02 3.0% 9
infseq Dãy vô hạn SGK - Basic 0.01 11.2% 23
daysoql2 Dãy số có quy luật Chưa phân loại 0.10 18.4% 43
primedigit Chữ số nguyên tố SGK - Basic 0.01 36.7% 148
fraccomp Phân số SGK - Basic 0.01 45.5% 133
hinhthang Hình thang SGK - Basic 0.01 20.4% 110
heartbroken 💔 Chưa phân loại 0.00 50.9% 23
exam Kì thi SGK - Basic 0.02 38.2% 110
tonglientiep2 Tổng liên tiếp 2 SGK - Basic 0.01 37.4% 222
tonglientiep1 Tổng liên tiếp 1 SGK - Basic 0.01 43.7% 318
sosohang2 Số số hạng 2 SGK - Basic 0.01 62.6% 295
sosohang1 Số số hạng 1 SGK - Basic 0.01 59.0% 307
pheptinh2 Phép tính 2 SGK - Basic 0.01 49.6% 323
pheptinh1 Phép tính 1 SGK - Basic 0.01 42.8% 366
inn In N SGK - Basic 0.01 48.0% 369
lientiep Liên tiếp Chưa phân loại 0.20 14.7% 99
chameleon Tắc kè Chưa phân loại 1.00 4.5% 10
threeprime Three Prime Chưa phân loại 0.10 28.0% 136
modtroll Modtroll Chưa phân loại 0.05 27.6% 136
bscountk BSCOUNTK Chưa phân loại 0.10 24.4% 42
ksum KSum Chưa phân loại 0.15 24.0% 26
sortlr SortLR Chưa phân loại 0.01 6.3% 1
basicmcd Mảng cộng dồn - Cơ bản Chưa phân loại 0.01 36.1% 145
tht2022_cktq_sqrlcm Số chính phương Chưa phân loại 100.00 4.4% 7
aplusb_f A cộng B Chưa phân loại 1.00 30.3% 218
towerbot Robot xây tháp SGK - Basic 0.20 4.9% 8
hsum HSUM Chưa phân loại 1.00 7.4% 14
fsmax Tìm tập đẹp Chưa phân loại 0.50 27.5% 6
findgraph Tìm đồ thị Chưa phân loại 0.50 8.3% 2
cprob Bài toán kinh điển Chưa phân loại 100.00 16.4% 19
cover1 Phủ bảng Chưa phân loại 100.00 8.8% 3
trafficsystem Hệ thống giao thông Chưa phân loại 0.60 0.0% 0
ocung Ổ cứng Chưa phân loại 100.00 33.3% 7
khu_gauss Gauss Chưa phân loại 100.00 13.0% 11
game1 Trò chơi Chưa phân loại 100.00 7.5% 2
daysok Dãy số Chưa phân loại 100.00 11.1% 22
caldiv Tổng tích ước Chưa phân loại 1.00 3.5% 19
ruatimthucan RÙA TÌM THỨC ĂN Chưa phân loại 100.00 11.7% 20
bupbekachusa BÚP BÊ KACHUSA Chưa phân loại 100.00 24.0% 26
noidaytera NỐI DÂY TERA Chưa phân loại 100.00 18.5% 26
lseq LSEQ Chưa phân loại 100.00 22.6% 39