Submit solution

Points: 0.01 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Pascal, Python, SCRATCH

Cho hai số thực ~a~ và ~b~ là tham số của phương trình ~ax^2 + b = 0~. Tìm nghiệm của phương trình đó.

Input

Gồm hai dòng, dòng thứ nhất chứa số ~a~ và dòng thứ hai chứa số ~b~. Biết rằng:

 • ~a~, ~b~ trái dấu.
 • ~|a|, |b| \leq 1000~.

Output

In ra nghiệm của phương trình. Kết quả được xét đến chữ số thập phân thứ 3.

Sample Test

Input:

-2
8

Output:

2.0

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  hdnam2023  commented on April 10, 2024, 2:35 p.m.

  can bac hai cua absolute cua b chia a


 • 1
  sontay023  commented on Nov. 13, 2023, 9:48 a.m.

  phuong trinh vo nhiem hoac vo so nghiem thi sao


 • -5
  HellodaylaTuanminh  commented on Dec. 5, 2022, 9:09 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.