Submit solution

Points: 0.01 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Pascal, Python, SCRATCH

Cho ba số nguyên ~a~, ~b~, ~c~. Kiểm tra xem cả ba số có cùng là số dương hay không.

Input

Gồm ba dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên. Các số có giá trị tuyệt đối không vượt quá ~1000~.

Output

In ra YES nếu cả ba số cùng là số dương, nếu không in ra NO.

Sample Test 1

Input:

3
4
5

Output:

YES

Sample Test 2

Input:

3
-4
5

Output:

NO

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  thithuPhuc001  commented on April 10, 2024, 2:22 p.m.

  Tui cũng thế, chỉ đúng 5/6 thôi.


  • 0
   hminh1208  commented on June 3, 2024, 2:47 p.m.

   bạn đường để if >=0 chỉ để > 0 thôi


 • 0
  GiaHuy05  commented on March 30, 2024, 2:36 a.m.

  sao đúng mà cho 0 điểm(┬┬﹏┬┬)