HSG TP HN - THPT - Vòng 1 - 2022

Problems

# Problem Points
1 Số chính phương đặc biệt 5
2 Bảng số 5
3 Chia tiền thưởng 4
4 Trạm gác trung tâm 3
5 Sắp xếp hoán vị 3
All problems

Link đề thi: HNOI2022_R1

HSG TP HN - THPT - Vòng 1 - 2022


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.